Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Gass og Oljefeltet TrollSkriv ut Utskrift
Informasjon om Petroliumsfeltet, Troll.
Bokmål - TemaoppgaveForfatter:Navnet Troll
Troll er de overnaturlige kjempene i folkeeventyrene, og har gitt navn til dette feltet som er det største i Nordsjøen både med hensyn til utstrekning og til størrelsen på reservene.

 

Troll er et petroleumsfelt som ligger i den norske delen av Nordsjøen. Det ligger om lag 80 kilometer vest for Bergen og ble oppdaget 31/2 1979. Feltet er verdens 10ende største, og Europas største gassfelt til havs, med utvinnbare reserver på om lag 1.300 milliarder kubikkmeter gass. Feltet består av to hovedstrukturer - Troll Øst og Troll Vest. Størsteparten av de utvinnbare gassreservene ligger i Troll Øst. Før utbyggingen av feltet ble det inngått langsiktige kjøpsavtaler med gasskjøpere i Europa. Eierfordelingen i Troll er som følger:

Den norske stats oljeselskap A/S. 74,57600 %
A/S Norske Shell8,28800 %
Norsk Hydro Produksjon7,68800 %
Saga Petroleum4,08000 %
Elf Petroleum A/S2,35344 %
Conoco Norway Inc.1,66113 %
Total Norge A/S1,35343 %

 

Plan for utbygging og drift av Trollfeltet ble oversendt Olje- og energidepartementet 15. september 1986. Planen tok utgangspunkt i at feltet skulle bygges ut i flere faser. Første fase (Troll fase I) omfatter utbyggingen av gassreservene i den østlige delen av feltet (Troll øst), hvor også de største gassreservene finnes. Stortinget godkjente 15. desember 1986 plan for utbygging og drift av Troll fase I. Ordinære leveranser av gass fra Troll fase I under de såkalte Troll gassalgsavtalene startet opp 1. oktober 1996 fra Troll A-plattformen.

 

Oljereservene i Troll befinner seg i den vestlige delen av feltet (Troll vest). Det er et tynt oljeførende lag i hele Trollfeltet, men det er kun i Troll vest at dette laget er så tykt at det er drivverdig. Troll vest kan igjen deles i to områder; oljeprovinsen og gassprovinsen. I oljeprovinsen er det oljeførende laget 22 til 26 meter tykt, mens i gassprovinsen er det oljeførende lagets tykkelse på mellom 12 og 14 meter.

 

Ved godkjennelsen av Troll fase I ble det besluttet å fortsette studiene av oljereservene i Troll vest for å definere utbyggingsmuligheter og innfasing av disse. Studier som operatøren Norsk Hydro gjennomførte i 1987 og 1988 viste muligheter for utvinning av olje fra oljelaget i Troll vest oljeprovins. På bakgrunn av det videre arbeid mellom 1989 og 1991 utarbeidet Norsk Hydro, som operatør for oljeutvinningen på Troll (Troll fase II), plan for utbygging og drift av oljen i Troll vest oljeprovins. Plan for utbygging og drift av Troll fase II ble forelagt Stortinget. Stortinget gjorde 18. mai 1992 vedtak og utbyggingen kunne begynne. Produksjon av olje under Troll fase II fra Troll B-plattformen startet opp 19. september 1995.

 

Godkjennelsen av plan for utbygging og drift av Troll fase II var bl.a. på vilkår av at rettighetshaverne forpliktet seg til å gjennomføre et avgrensningsprogram i Troll vest gassprovins. Arbeidet som ble utført av operatøren i 1991 og 1992 resulterte i at man så et potensial for lønnsom utvinning av olje også fra gassprovinsen. Dette arbeidet ledet frem til første plan for utbygging og drift av olje i Troll vest gassprovins i mars 1994. I mai 1994 godkjente Kongen i statsråd den første planen for utbygging og drift av olje i Troll vest gassprovins, og i oktober 1996 godkjente Kongen i statsråd tilleggsplan for utbygging og drift av oljen i Troll vest gassprovins. Begge disse planene omfattet utplassering på havbunnen av undervannsinstallasjoner for utvinning med overføring av produksjonen fra installasjonene til Troll B-plattformen for prosessering. Den første av disse installasjonene ble satt i drift i november 1995, mens de to neste fases inn etter hvert som prosesskapasitet på Troll B-plattformen frigjøres når oljeproduksjonen fra oljeprovinsen går av platå.

 

Produksjonserfaringen fra Troll vest og operatørens arbeid for å optimalisere utvinningen av olje har medført en økning av estimatet for oljereserver i Troll vest gassprovins. Siden mai 1994 har operatørens anslag for utvinnbare oljereserver i Troll vest gassprovins økt med om lag 75 mill Sm³, fra om lag 40 mill Sm³ til om lag 115 mill Sm³. Oljereservene omfattet av denne plan sammen med tidligere vedtatt utbygde oljereserver fra Troll innebærer at Trollfeltets oljereserver er av om lag samme størrelse som Snorrefeltet.


annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish